tin tức

Thông tin mới và quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm Xích Linh Chi Mikei sau sự cố 311

2015-05-03

Thông báo về an toàn sản phẩm của Công ty Nikkei

Nhấp vào hình để phóng to

Thông báo về an toàn sản phẩm của Công ty Nikkei 


Chỉ số phóng xạ đuợc giám định bởi Bộ Giáo Dục và Khoa Học (MEXT) tại các khu vực khác nhau

Nhấp vào hình để phóng to

Chỉ số phóng xạ đuợc giám định bởi Bộ Giáo Dục và Khoa Học (MEXT)

Chỉ số phóng xạ tại Gunma

Nhấp vào hình để phóng to

Chỉ số phóng xạ tại Gunma

Mức phóng xạ tại các thành phố lớn trên thế giới

Nhấp vào hình để phóng to


Mức phóng xạ tại các thành phố lớn trên thế giới

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Nguyên liệu nuôi trồng của sản phẩm Xích Linh Chi Mikei

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ  Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ  Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ

Báo cáo về kiểm nghiệm phóng xạ - Nguyên liệu sản phẩm Xích Linh Chi Mikei

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo về kiểm nghiệm phóng xạ - Nguyên liệu sản phẩm Xích Linh Chi Mikei

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Thành phẩm Xích Linh Chi Mikei

Nhấp vào hình để phóng to

Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Thành phẩm Xích Linh Chi Mikei  Báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ - Thành phẩm Xích Linh Chi Mikei

Thông tin tham khảo

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). Reading of environmental radioactivity level by prefecture: March 2012. Retrieved from
http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/monitoring_by_prefecture/2012/03/index.html
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), kết quả kiểm nghiệm phóng xạ trong môi trường (Tháng 3/2012)

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2011, December 16). Result of the Fourth Airborne Monitoring Survey by MEXT. Retrieved from
http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/1270/2011/12/1270_1216.pdf
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (Ngày 6/12/2011), kết quả kiểm nghiệm trên không lần thứ 4

Health Canada (2011). Health Canada’s Radiation Monitoring Data. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/data-donnees-eng.php#ddrl_sept2011
Bộ y tế Canada (2011), tài liệu kiểm nghiệm phóng xạ của Bộ y tế Canada

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. (n.d). Portail de la mesure de la radioactivité dans l'environnement. Retrieved September 8, 2011, from
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
Bộ nghiên cứu an toàn phóng xạ tại Pháp, bộ phận giám sát phóng xạ trong môi trường, tài liệu thu thập vào ngày 8/9/2011

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). 全国及び福島県の空間線量測定結果: Retrieved on April 12, 2012 from http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja/
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), tỷ lệ phóng xạ trong môi trường trên toàn quốc và đảo Fukushima, tài liệu thu thập vào ngày 12/4/2012

Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China. (2012). Department of Nuclear Safety Management. Retrieved April 10, 2012, from http://haq.mep.gov.cn/gzdt/
Cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc, bộ phận quản lý an toàn hạt nhân, tài liệu thu thập vào ngày 10/4/2012

Buchanan, J. (2011). New York City Live Radioactivity monitoring online – Real Geiger Counter. Retrieved from http://digistar.com/boston/
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). Reading of environmental radioactivity level by prefecture: March 2012. Retrieved from
http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/monitoring_by_prefecture/2012/03/index.html
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), kết quả kiểm nghiệm phóng xạ trong môi trường (Tháng 3/2012)

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2011, December 16). Result of the Fourth Airborne Monitoring Survey by MEXT. Retrieved from
http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/1270/2011/12/1270_1216.pdf
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (Ngày 6/12/2011), kết quả kiểm nghiệm trên không lần thứ 4

Health Canada (2011). Health Canada’s Radiation Monitoring Data. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/data-donnees-eng.php#ddrl_sept2011
Bộ y tế Canada (2011), tài liệu kiểm nghiệm phóng xạ của Bộ y tế Canada

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. (n.d). Portail de la mesure de la radioactivité dans l'environnement. Retrieved September 8, 2011, from
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
Bộ nghiên cứu an toàn phóng xạ tại Pháp, bộ phận giám sát phóng xạ trong môi trường, tài liệu thu thập vào ngày 8/9/2011

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). 全国及び福島県の空間線量測定結果: Retrieved on April 12, 2012 from http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja/
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), tỷ lệ phóng xạ trong môi trường trên toàn quốc và đảo Fukushima, tài liệu thu thập vào ngày 12/4/2012

Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China. (2012). Department of Nuclear Safety Management. Retrieved April 10, 2012, from http://haq.mep.gov.cn/gzdt/
Cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc, bộ phận quản lý an toàn hạt nhân, tài liệu thu thập vào ngày 10/4/2012

Buchanan, J. (2011). New York City Live Radioactivity monitoring online – Real Geiger Counter. Retrieved from http://digistar.com/boston/
Tài liệu trực tiếp về phóng xạ tại New York

Hong Kong Observatory. (n.d.). Ambient Gamma Radiation level in Hong Kong (Updated hourly). Retrieved April 10, 2012, from http://www.hko.gov.hk/radiation/ermp/rmn/applet/map/rmn_hourly_e.htm
Đài thiên văn Hong Kong, số liệu thiết thực về mức phóng xạ tại Hong Kong, thu thập vào ngày 10/4/2012

Health Protection Agency. (n.d.). Dose comparisons for ionising radiation. Retrieved from
http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/DoseComparisonsForIonisingRadiation/
Cơ quan bảo vệ sức khoẻ Anh quốc. Bảng so sánh phóng xạ điện lyTài liệu trực tiếp về phóng xạ tại New York

Hong Kong Observatory. (n.d.). Ambient Gamma Radiation level in Hong Kong (Updated hourly). Retrieved April 10, 2012, from http://www.hko.gov.hk/radiation/ermp/rmn/applet/map/rmn_hourly_e.htm
Đài thiên văn Hong Kong, số liệu thiết thực về mức phóng xạ tại Hong Kong, thu thập vào ngày 10/4/2012

Health Protection Agency. (n.d.). Dose comparisons for ionising radiation. Retrieved from
http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/DoseComparisonsForIonisingRadiation/
Công ty Nikkei luôn nỗ lực nhằm đảm bảo sản phẩm Xích Linh Chi Mikei không bị nhiễm chất phóng xạ. Ngoài việc giám sát chỉ số phóng xạ tại khu nuôi trồng Linh Chi Nikkei, công ty còn kiểm nghiệm chỉ số phóng xạ đối với giống nuôi trồng, nguyên liệu sản phẩm và thành phẩm sau cùng. Đến nay, theo báo cáo kiểm nghiệm của sản phẩm Xích Linh Chi Mikei đều chứng minh sản phẩm không chứa chất phóng xạ, khách hàng có thể an tâm sử dụng.